Ämne: frågor om golvprodukterVad är stegljud?
Begreppet innefattar alla ljud orsakade av mekanisk påverkan på golvet som kan överföras till intilliggande och underliggande rum.
Vad är mekanisk påverkan?
Spring, lek, arbetsaktiviteter, saker som ramlar i golvet osv.
Vad är stegljudsisolering? (enligt DIN EN ISO 140-8)
I DIN EN ISO 140-8 definieras det som att minska överföringen av stötljud till angränsande rum.
Vad är stomljud?
Ljud som fortplantas igenom fasta objekt.
Vad är steg- eller efterklangsljud? (enligt IHD 413 eller EPLF)
I IHD 413 och EPLF definieras det som ljudet som uppstår när någon går på golvet i det rum där man befinner sig.Vad är dynamisk styvhet? (enligt DIN EN 29052-1)
I DIN EN 29052-1 definieras det som substratets hållbarhet, inberäknat de små luftbubblorna i materialet.
Vad är värmemotstånd? (enligt to DIN EN ISO 12667)
I DIN EN ISO 12667 definieras det som en komponents motstånd mot att överföra värme.

Vad är motståndskraft mot fuktdiffusion? (enligt DIN EN 12086)
I DIN EN 12086 definieras det som ett materials genomsläpplighet av vattenånga.
Vad är diffusion?
Det är när två ämnen blandas så att skillnader i koncentration jämnas ut.
Vad Sd-värdet?
Sd-värdet anger hur mycket luft som krävs för att motsvara materialets motstånd.
Till exempel har ett material med ett Sd-värde på 150m samma motstånd mot penetration av en vattenmolekyl som ett 150m tjockt luftlager.

Områden för Sd-värden:

Sd ≤ 0,5 m => öppen för diffusion
0,5 m diffusionssäkert
Vad är tryckstabilitet? (enligt ISO 844)
I ISO 844 definieras det som ett materials motstånd mot belastning per yta. När belastningen överstiger motståndet går materialet sönder.